30. september 2023
Facebook
streda, 24 október 2018 17:41

Je potrebné pri vystavenej faktúre uvádzať podpis a pečiatku subjektu, ktorý doklad vystavuje?

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Je potrebné pri vystavenej faktúre uvádzať podpis a pečiatku subjektu, ktorý doklad
vystavuje?
Aké náležitosti je potrebná uvádzať na vystavenej faktúre z pohľadu uvádzania
všetkých identifikačných čísiel spoločnosti.

Na základe Vašej otázky uvádzania daňových a obchodných identifikátorov na
faktúrach, respektíve povinnosti uvádzať na faktúrach podpis a pečiatku spoločnosti,
Vám zasielam nasledovnú odpoveď.
Každý daňový subjekt musí svoju obchodnú, ale aj účtovnú evidenciu
označovať jemu pridelenými identifikačnými číslami.

Identifikačné číslo IČO:

Pri zápise do obchodného registra dostáva zaregistrovaný subjekt
identifikačné číslo ( IČO ), ktoré je podnikateľ podľa zákona SNR č. 513/ 1991 Zb.
obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, povinný uvádzať na svojich
obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej
forme.

Daňové identifikačné číslo DIČ:
Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov
uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu.
Pri následnej všeobecnej daňovej registrácii podľa zákona SNR č. 511/ 1992
Zb. o správe dani a poplatkov v znení neskorších predpisov obdrží daňový subjekt
všeobecné daňové registračné číslo ( DIČ ), pričom toto číslo je daňový subjekt
povinný uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať a tiež pri styku so
správcom dane.
Ktoré ďalšie náležitosti a čísla sa musia podľa zákona uvádzať na faktúrach,
ako aj slovné výrazy definujúce faktúru sa dozviete na portály „Pro Legis“.

POKRAČOVANIE:
Registračné číslo pre daň z pridanej hodnoty IČ DPH :
Registračné číslo pre daň z pridanej hodnoty sa udeľuje na základe žiadosti
daňového subjektu o registráciu pre účely dane z pridanej hodnoty. Správca dane

pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikačné číslo pre účely
DPH a o vykonanej registrácii vydá osvedčenie, na ktorom uvedie identifikačné číslo.
Daňový subjekt je potom povinný podľa zákona NR SR č. 222/ 2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na všetkých svojich faktúrach
pre tuzemské dodanie tovarov a služieb uvádzať nasledovné náležitosti:
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa,
ktorý dodáva tovar alebo službu a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo
bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je
pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba
podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu
vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú
obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v slovenských korunách.

Záver:
Na došlej faktúre od Vášho dodávateľa by na základe vyššie uvedených
skutočností mali byť uvedené nasledovné daňové a obchodné identifikačné čísla:
IČO dodávateľa, ak je pridelené, DIČ dodávateľa alebo iné pridelené číslo
správcom dane, v prípade platiteľa DPH aj IČ DPH dodávateľa a odberateľa a
podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov
uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu.
Doporučujeme:
Na základe praktických skúseností z kontrol dane z príjmov prevedených
správcom dane doporučujeme aby dodávateľ uvádzal Vaše IČO na faktúrach.
Odvolávam sa tak na § 27, HLAVA III zákona SNR č. 513/ 1991 Zb. obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, kedy Zapísané údaje v obchodnom
registri sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.
Ďalej doporučujeme, aby ste Vy ale aj Vaši dodávatelia uvádzali správne
textové výrazy vo faktúrach. Ide hlavne o výrazy definujúce deň daňovej
povinnosti, deň vystavenie faktúry a alebo deň prijatia úhrady.

Akékoľvek iné výrazy uvádzané z už neplatného zákona o DPH môžu byť
posúdené ako nedodržanie zákona č. 222/ 2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov.

Uvádzanie podpisu a pečiatky na faktúrach nepredpisuje žiadna právna
norma. Ide skôr o obchodnú zvyklosť respektíve kontrolný faktor pri uvádzaní
mena a podpisu osoby, čo faktúru vystavovala alebo pri označení faktúry
pečiatkou vyjadrenie originálu faktúry.

Pri posúdení problematiky vychádzam z celkového znenia a interpretácie
zákona NR SR č. 222/ 2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, zákona SNR č. 511/ 1992 Zb. o správe dani a poplatkov v znení
neskorších predpisov a zákona SNR č. 513/ 1991 Zb. obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov ich nadväzností na iné priamo i nepriamo súvisiace právne
normy, ako aj komentáre a judikatúry k týmto zákonom. Tak i z pohľadu interpretácie
týchto predpisov z pohľadu budúceho posúdenia.

Otázka čitateľa č.: 2
Od 01. 01. 2009 podľa zákona NR SR č.: 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, je potrebné viesť evidencie o dokumentovaní
transferových cien medzi prepojenými osobami. Čo je podstatou tejto
evidencie a aké sankcie nám hrozia pri jej absencii.

Vec:
Podanie informácie

v nadväznosti  na novelizáciu § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 595/ 2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) si Vás
dovoľujeme informovať o nasledovnom:
Povinnosť:
Uvedená novelizácia ustanovuje povinnosť vedenia dokumentácie o metóde spôsobu
ocenenia použitej Vašou spoločnosťou pri ocenení tovarov a služieb realizovaných
medzi Vašou spoločnosťou a zahraničnou závislou osobou podľa § 2 písm. r) zákona o
dani z príjmov ( ide o personálne, ekonomicky alebo inak prepojené osoby ) na účely
zistenia základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov, a určuje obsah
dokumentácie o používanej metóde ocenenia od 01. 01. 2009.
Účelom dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia vzájomných obchodných
vzťahov vrátane cien za poskytnuté služby, tovary, pôžičky a úvery a iné skutočnosti,
ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv.
Dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a
vysvetľujú spôsob tvorby cien tak, aby dokázali byť relevantnou argumentačnou bázou
pri daňovej kontrole a slúžiť hlavne na obhajobu uvedenej metódy tvorby ceny.
Z dokumentácie má byť zrejmé, že pri oceňovaní kontrolovaných transakcií
bol dodržaný princíp nezávislého vzťahu.

Aké sankcie hrozia Vašej spoločnosti, ak nebude mat vypracovanú
dokumentáciu a odpovede na často kladené otázky pri transferovom oceňovaní sa
dozviete na portály „Pro Legis“.

POKRAČOVANIE

Sankcie:
Nepreukázanie evidencie uvedenej dokumentácie môže správca dane vyhodnotiť
ako nesplnenie podmienky vedenia povinných evidencií podľa zákona o dani
z príjmov alebo zákona NR SR č. 431 /2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
Absencia uvedenej dokumentácie dáva správcovi dane pri najmenších
pochybnostiach o transparentnosti tvorby transferových cien voľnú ruku, aby ich
posúdil ako neprijateľné a nesprávne pričom daňovníkovi chýba argumentácia (
potrebná dokumentácia ) k tomu, aby preukázal opak.
Správca dane môže na základe svojho uváženia zvýšiť základ dane práve o sumu,
ktorú považuje ako neopodstatnený náklad pri prijatí služieb alebo tovarov od
spriaznených osôb.

Každá spoločnosť na Slovensku, ktorá uskutočňuje transakcie v rámci skupiny,
musí vedieť preukázať, že ceny dohodnuté medzi závislými stranami spĺňajú
podmienky nezávislého obchodného vzťahu.
Transferové ceny tovaru a služieb by mali byť stanovené na základe odvetvového
porovnania. Takýmto spôsobom môžete upraviť transferové ceny a optimalizovať
celkovú ziskovosť.
Ako podklad je aj dokumentácia, ktorá sa vyžaduje na základe požiadaviek,
princípov a zásad stanovených OECD ( napr.: Transfer Pricing Guidelines for
Multinational Enterprises and Tax Administrations ), Smernicou o transferovom
oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní a Uznesením Rady a zástupcov
vlád členských štátov, o kódexe správania pre dokumentáciu o transferovom
oceňovaní pre pridružené podniky v Európskej únii.
Často kladené otázky:
1. Je potrebné mať dokumentáciu, ak viem ( mám informácie, myslím si ), že
oceňovanie mojich transakcií so závislými osobami je správne?
odpoveď:
Daňovník má povinnosť viesť, resp. mať k dispozícii dokumentáciu, ktorou
preukazuje správnosť transferové ocenenia.
2. Môžem použiť aj dokumentáciu vypracovanú v rámci skupiny podnikov
v zahraničí?

odpoveď:
Áno, je možné použiť a nevyhnutne upraviť aj dokumentáciu vypracovanú v rámci
skupiny podnikov.
3. Čím dokazujem oprávnenosť, resp. správnosť cien medzi spriaznenými
osobami.?
odpoveď:
Zákon o dani z príjmov uvádza niekoľko metód a postupov ako preukázať
správnosť transferového oceňovania v rámci realizácie tovarov a služieb. Je taktiež
možné použiť aj iné metódy, ktoré však musia byť daňovníkom podrobnejšie
spracované a hlavne ich použitie riadne odôvodnené.
4. Čo ak v odvetví, v ktorom podnikáme, neexistuje konkurencia ani porovnateľný
podnik, ako zistíme podmienku nezávislého vzťahu?
odpoveď:
Ak neexistuje v priemyselnom odvetví, v ktorom podnikáte podnik ako priamy
konkurent, ale ani podobný podnik , je potrebné zdokumentovať transferové
oceňovanie metódou, ktorá vychádza z historického porovnávania a pomerových
analýz hospodárenia spoločnosti.
Verím, že vyššie spomenuté podanie informácie Vám bude nápomocné v ďalšom
rozvoji Vášho podnikania.
Naším podaním informácie sme sa snažili poskytnúť základný prehľad
o jednotlivých témach podania informácie do takej miery ako nám boli poskytnuté
informácie spoločnosťou/ objednávateľom podania informácie.
V prípade akýchkoľvek ďalších konkrétnejších otázok, potrebných doplnení alebo
vysvetlení k podaniu informácie nás prosím kontaktujte.

Read 14133 times
More in this category: « Otázky a odpovede

Reklama