17. október 2019
Facebook

Pracovné ponuky

Popis práce

- riadiaca a koordinačná činnosť oddelenia ekonomiky - vedenie 12 členného kolektívu
- komplexná správa miestnych daní a poplatkov
- dohľad a riadenie prác na úseku rozpočtovania a financovania
- metodické usmerňovanie rozpočtového procesu a vedenie účtovníctva mesta, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom
- riadenie a dohľad pri uplatňovaní právnych noriem v oblasti financovania hospodárstva mesta počnúc procesom zostavovania rozpočtu, určovaním pravidiel rozpočtového hospodárenia, priebežným hodnotením plnenia rozpočtu, finančným usporiadaním všetkých vzťahov k rozpočtu a končiac zostavením návrhu záverečného účtu mesta
- dohľad a riadenie na úseku spracovania účtovných závierok a výkazníctva
- styk s peňažnými ústavmi a poistenie majetku

Požiadavky na uchádzača

Iné kritériá a požiadavky:
- prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií minimálne 5 rokov, prax vo verejnej správe výhodou
- riadiaca prax minimálne 3 roky
- znalosti právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť
- znalosť práce s PC - MS Office
- organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita
- vodičský preukaz skupiny B

Doplňujúce informácie pre kandidáta

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní
- podpísaný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
- overená kópia dokladu o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - vedúci oddelenia ekonomiky - neotvárať" najneskôr do 21. júna 2019 do 14. 00 h na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).
Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

Krátka charakteristika spoločnosti

samospráva - Mesto Malacky

Výškaka mesačnej mzdy

Funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Možný dátum nástupu

podľa dohody

Dátum ukončenia výberového konania

2019-06-21

Typ pracovného pomeru

plný úväzok

Vodičský preukaz

B

Zameranie, odbor

VŠ druhého stupňa ekonomického zamerania

Dosiahnuté vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

Názov spoločnosti

Mesto Malacky

Charakteristika spoločnosti

samospráva - Mesto Malacky

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti, pre ktorú je pozícia obsadzovaná

Štátna správa, verejná správa a samospráva

Pošlite životopis

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner