25. január 2020
Facebook

BRATISLAVA 1. februára  (WebNoviny.sk) - Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky v celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka základných škôl v školskom roku 2018/2019 bola 59,3 percenta. Porovnateľné výsledky dosiahli žiaci aj v teste zo slovenského jazyka a literatúry, priemerná úspešnosť bola 58,4 percenta. Medzi výsledkami chlapcov a dievčat neboli rozdiely, ich výsledky boli porovnateľné. Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva, najlepšie výsledky z testu z matematiky a z testu zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci z bratislavských škôl.

Regionálne rozdiely sú priepastné

Najhoršie výsledky majú dlhodobo žiaci 5. ročníka z okresov Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok. Výsledky žiakov z týchto škôl sú takmer o polovicu horšie v porovnaní s výsledkami žiakov bratislavských škôl. Rozdiel medzi výsledkami žiakov v okrese BA I (73,8 percenta) a okrese Gelnica (38,0 percenta) je v matematike takmer 36 percentuálnych bodov, čo zodpovedá 11 úlohám testu. Žiaci Bratislavského a Trenčianskeho kraja dosiahli významne lepšie výsledky ako celoslovenský priemer v matematike. Výsledky žiakov Prešovského a Košického kraja boli významne horšie ako celoslovenský priemer. Výsledky žiakov z neplnoorganizovaných (málotriednych) škôl boli štatisticky významne horšie než na plnoorganizovaných školách. Rozdiel medzi nimi bol okolo 10 percentuálnych bodov v oboch predmetoch, čo zodpovedá trom úlohám v teste.

Žiaci z chudobnejších rodín vedia menej

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 22,9 percenta, kým žiaci bez sociálneho znevýhodnenia 60,9 percenta. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia vedia z matematiky približne jednu tretinu toho, čo vedia žiaci z prostredia bez sociálneho znevýhodnenia. Analýzy výsledkov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia poukazujú napríklad na to, že správne odčítať prechodom cez desiatky vie štvrtina žiakov tejto skupiny. O niečo viac než polovica žiakov tejto skupiny zvládla bezchybne vynásobiť čísla v slovnej úlohe z reálneho života. Vážne problémy mali títo žiaci pri riešení úloh so stĺpcovým grafom a s priestorovou orientáciou v geometrii. V úlohách zo slovenčiny viac ako polovica tejto skupiny žiakov dokázala odlíšiť vecný text od umeleckého, ale len tretina žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia dokázala správne určiť charakteristiku vecného textu podľa ukážky. Len osem percent žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia dokázalo vypísať prirovnanie z ukážky básne v teste zo slovenčiny. Žiaci z tejto skupiny majú značné vedomostné nedostatky vo všetkých testovaných oblastiach. Veľmi náročným a problematickým sa pre nich stáva osvojovanie si nadstavbových znalostí a zručností z čitateľskej a matematickej gramotnosti, ak v matematike a slovenčine nemajú utvrdené základné učivo 1. stupňa ZŠ.

Problematické otvorené úlohy

Z hľadiska analýz výsledkov na celoslovenskej úrovni dosiahli žiaci v teste z matematiky najvyššiu úspešnosť v úlohách z prvého tematického okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami. Najmenej úspešní boli v riešení aplikačných úloh. Úlohy z tematického okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, kombinatorika, dôvodenie a dôkazy, či už s výberom odpovede, alebo tvorbou odpovede, boli pre žiakov náročné. V teste zo slovenčiny boli pre piatakov problematické prevažne otvorené úlohy, kde mali žiaci napísať krátku odpoveď. Náročnou pre nich bola najmä úloha zo zložky Komunikácia a sloh zameraná na určenie slohového útvaru podľa charakteristických znakov krátkej ukážky, a tiež úlohy zamerané na určovanie gramatických kategórií zo zložky Jazyk a komunikácia. Celoslovenské testovanie piatakov bolo 21. novembra 2018. Zapojilo sa doň 46 360 piatakov na 1 487 základných školách. Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. Z celkového počtu piatakov bolo testovaných aj 3 299 žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí mali upravené podmienky testovania v závislosti od typu postihnutia. Na testovaní sa zúčastnilo aj 2 041 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 126 cudzincov.

Viac k témam: celoslovenské testovanie piatakov, školstvo, základné školy
Zdroj: Webnoviny.sk - Chudobný žiak vie menej, ako priemerný. Celoslovenské testovanie ukázalo veľké regionálne rozdiely © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko
Fond na ochranu prírody (WWF Slovakia) vyzval vládu, aby čo najskôr prijala novelu zákona o lesoch z dielne ministerstva pôdohospodárstva a novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne ministerstva životného prostredia. Urobil tak v reakcii na konanie Európskej komisie voči Slovensku za nedostatočnú ochranu niektorých druhov a biotopov.

Lepšia ochrana starých lesov

„Vyzývame vládu a kompetentné inštitúcie, aby tieto navrhované novely a kľúčové úpravy v nich zaradili medzi svoje priority,“ uviedol WWF Slovakia na sociálnej sieti s tým, že práve zmeny v spomínaných zákonoch by mali posilniť aspekt ochrany prírody. Obe novely sú už v pripomienkovom konaní, na ktorom sa zúčastnil aj WWF Slovakia. „Naše pripomienky smerovali práve k lepšej ochrane starých smrekových lesov pred náhodnou ťažbou a k posilneniu kompetencií orgánov ochrany prírody, ktoré by mali byť o náhodnej ťažbe vopred informované a mali by mať možnosť posúdiť, či je v súlade s predmetom ochrany biotopov a druhov,“ zdôraznil WWF Slovakia. EK konštatovala, že stav viacerých druhov živočíchov a rastlín a ich biotopov na Slovensku je nepriaznivý, najvýraznejšie to postihlo hlucháňa, ktorý je na pokraji vyhynutia.

Vzácne druhy živočíchov

EK zaslala Slovensku takzvané odôvodnené stanovisko, na ktoré musí do dvoch mesiacov odpovedať a vysvetliť, aké kroky prijalo alebo plánuje prijať na riešenie tejto situácie. Pokiaľ nebude náprava, Komisia môže Slovensko zažalovať na Európskom súdnom dvore za neplnenie záväzkov. „Európska komisia už v júli minulého roka vyzvala Slovensko, aby zosúladilo svoje zákony s európskymi smernicami o ochrane prírody, podľa ktorých musia byť lesohospodárske aktivity v chránených územiach predmetom hodnotenia vplyvov na chránené druhy a biotopy,“ pripomenul WWF Slovakia. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) už uviedlo, že novelu zákona o ochrane prírody a krajiny je nutné v záujme ochrany prírody prijať čo najskôr. Nová legislatíva sa sústredí aj na ochranu vzácnych druhov živočíchov a rastlín, obmedzuje vykonávanie veľkoplošnej ťažby v chránených územiach a posilňuje právomoci štátnych orgánov ochrany prírody.

Nepriaznivý stav populácie

Vlani tiež MŽP vypracovalo program záchrany hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka, ktorý predstavuje konkrétne opatrenia na ochranu tohto druhu a jeho územia. Ochranári už dlhší čas poukazujú na nepriaznivý stav populácie a biotopov hlucháňa a tetrova. Hlavnou príčinou veľkého poklesu jeho populácie je intenzívna ťažba dreva v horských oblastiach a úbytok starých lesov, ktoré obýva. Od roku 1972 klesla populácia hlucháňa na Slovensku asi o 76 percent, pričom trend pokračuje. V roku 1972 uvádzali štatistiky 3 697 jedincov, jeho súčasná populácia sa u nás odhaduje na 646 až 866 jedincov. „Slovensko stráca biotopy hlucháňa, a to najmä pre ťažbu dreva v starých smrekových lesoch z dôvodu takzvanej ochrany pred lykožrútom,“ uzavrel WWF Slovakia.

Viac k témam: EK Európska komisia, WWF Svetový fond na ochranu prírody
Zdroj: Webnoviny.sk - Slovensko musí urýchlene prijať novelu zákona o lesoch, zdôrazňuje Fond na ochranu prírody © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko
V Detve zrekonštruujú budovu Mestského úradu (MsÚ) v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Detve. Ako pre agentúru uviedla referentka pre styk s verejnosťou z MsÚ v Detve Zuzana Vrťová, získaná dotácia 459 704 eur od Ministerstva životného prostredia SR je určená na zvýšenie tepelnoizolačnej ochrany stien, strechy, spodnej stavby a elimináciu tepelných mostov. Práce začnú realizovať v marci a projekt má byť dokončený v auguste 2019.

Zelené technológie

Zatepľovanie budovy dopĺňajú zelené technológie podporujúce znižovanie energetickej náročnosti budovy. Budova bude vybavená jednotkami pre kontrolované vetranie a spätné získavanie energie, zmenou prípravy teplej úžitkovej vody pomocou centrálneho zásobníka ohrievaného tepelným čerpadlom a tiež malou fotovoltaickou elektrárňou na zníženie priamej spotreby elektrickej energie. K úspore energií prispeje aj rekonštrukcia existujúcich rozvodov elektriny a nové osvetlenie.

Obmedzená činnosť úradu

Rozsah prác si nevyhnutne vyžiada určité obmedzenia v činnosti Mestského úradu v Detve. „Zníženie pracovného komfortu pre zamestnancov a občanov bude dočasné a bude vyžadovať vzájomné pochopenie a trpezlivosť,“ uviedla Vrťová. Výsledkom obnovy bude administratívna budova s novou fasádou a zvýšeným štandardom zohľadňujúcim súčasné požiadavky. Budova MsÚ v Detve je využívaná od roku 1990. Za takmer 30 rokov bola urobená modernizácia kotolne v roku 1998, výmena okien v roku 2012 a hydroizolácia strechy na obradnej sieni v lete 2017.

Viac k témam: mestský úrad, Ministerstvo životného prostredia SR, rekonštrukcia
Zdroj: Webnoviny.sk - V Detve zrekonštruujú budovu mestského úradu, mesto získalo státisícovú dotáciu © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) neuspeli s návrhom zrušiť koncesionárske poplatky ako osobitnú finančnú záťaž občanov i podnikateľskej sféry, ktorá ide nad rámec ich daňového a odvodového zaťaženia. Poslanci neposunuli do druhého čítania zmenu zákona o Rozhlase a televízii Slovenska, kde tiež navrhovali zaviesť financovanie služby verejnosti poskytovanej Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu. Výšku príspevku od štátu SaS navrhovala pre rok 2020 na 81 640 000 eur a v každom ďalšom roku by sa podľa nich rozpočtovaná suma oproti predchádzajúcemu roku upravila o priemernú mieru inflácie zistenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Viac k témam: koncesionárske poplatky, Národná rada SR, Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), SaS Sloboda a Solidarita
Zdroj: Webnoviny.sk - Koncesionárske poplatky budeme platiť aj naďalej, poslanci ich zrušenie nepodporili © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Počet legálne žijúcich cudzincov na Slovensku enormne narastá, s čím sa zvyšuje vyťaženosť administrácie na policajných oddeleniach. Ako uvádza oficiálna stránka Polície Slovenskej republiky, na Slovensku žije legálne 120-tisíc cudzincov, 65 300 z nich pochádza mimo Európskej únie.

Organizačné zmeny

Po prvýkrát je ich viac ako tých z Európskej únie. Z roka na rok sa počet udelených pobytov cudzincom zvyšuje o 10 až 15 percent. Za šesť rokov sa počet legálne žijúcich cudzincov v SR zdvojnásobil. Len za minulý rok musela polícia spracovať 38 600 žiadostí o pobyt. Preto už pripravila niekoľko opatrení a ďalšie pripravuje. Základom je zvýšiť kvalitu služieb, ale aj poskytnúť pracovný komfort policajtom. Ako na facebookovej stránke uviedol riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Ladislav Csémi, postupne rozširovali stránkové pracoviská v Bratislave, v Michalovciach a v Prešove. Uskutočnili organizačné zmeny na Úrade hraničnej a cudzineckej polície, vykonali legislatívne zmeny a od januára zaviedli systematické prerozdelenie spisov medzi jednotlivými oddeleniami cudzineckej polície.

Novela zákona o pobyte cudzincov

Polícia zaevidovala neúmerný nárast a zároveň neúmerný tlak na vybavovací proces aj vzhľadom na uvedené počty žiadostí o pobyt a náročný proces právneho konania. "Preto pracujeme na opätovnej novele zákona o pobyte cudzincov s cieľom uľahčenia vybavovacieho procesu. Pokračovať budeme aj v prestavovaní priestorov oddelení cudzineckej polície v Dunajskej Strede a v Žiline, a do troch mesiacov otvoríme nové oddelenie v Ružomberku, tak, aby všetky oddelenia spĺňali štandardy stránkových pracovísk a zlepšili prostredie nielen pre žiadateľov, ale aj pre policajtov. V priebehu niekoľkých týždňov predstavíme aj celoslovenský objednávací systém pre všetky kategórie cudzincov s tým, že to doposiaľ bolo možné len pre zamestnancov strategických podnikov. Týmito opatreniami chceme dosiahnuť primerané poskytnutie služieb pri udeľovaní pobytov, avšak pri dodržaní zásad bezpečnosti SR a riadenej migrácie, čo je našou prvoradou úlohou," avizoval Csémi.

Viac k témam: Európska únia, Polícia SR, Úrad hraničnej a cudzineckej polície
Zdroj: Webnoviny.sk - Video: Polícia pripravuje novinky pre enormný nábor cudzincov na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Poslanci NR SR schválili opozičný návrh novely zákona o advokácii z dielne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Poslanci hnutia navrhli v novele skrátiť dĺžku praxe advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky a zjednodušiť prístup k slobodnému povolaniu advokáta. "Podľa súčasne platného zákona o advokácii je možné započítať prax len niektorých právnických profesií (napríklad sudca či právny čakateľ prokuratúry). Novelou sa tento výpočet rozšíri aj o prax na inej právnickej pozícii, ktorá podľa platného znenia nie je započítateľnou praxou advokátskeho koncipienta, a to aj napriek obdobnej náplni práce," priblížili predkladatelia v dôvodovej správe k návrhu novely. Účinnosť novely bude od 1. septembra. Zákonodarný zbor po prijatí návrhu OĽaNO neschválil návrh hnutia Sme rodina - Boris Kollár, ktoré tiež chcelo skrátiť dĺžku praxe advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky.

Viac k témam: koncipientská prax, Národná rada SR, OĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Zdroj: Webnoviny.sk - Koncipientská prax sa skráti a nebude trvať päť rokov, schválili novelu zákona o advokácií © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

JOHANNESBURG 1. februára (WebNoviny.sk) - V škole neďaleko juhoafrického Johannesburgu sa zrútil priechod, pričom traja študenti zomreli a mnoho ďalších uviazlo v jeho troskách. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to oznámil šéf školstva v provincii Gauteng Panyaza Lesufi. Záchranná služba Netcare911 zase informovala o najmenej štyroch mŕtvych a minimálne piatich kriticky zranených. Nešťastie sa stalo na strednej škole v meste Vanderbijlpark. Príčina zrútenia priechodu zatiaľ nie je známa. Občianska organizácia AfriForum, ktorá zastupuje práva Afrikáncov v krajine, vyzvala ľudí, aby sa vyhli oblasti a nezasahovali do práce záchranných služieb. Juhoafrické ministerstvo školstva už vyjadrilo sústrasť rodinám zosnulých študentov.

Viac k témam: Johannesburg, obete, študenti, zrútenie budovy
Zdroj: Webnoviny.sk - V meste Vanderbijlpark sa v škole zrútil priechod, zahynulo niekoľko študentov © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Svet

BRATISLAVA 1. februára 2018 (WBN/PR) - Nákupné poukážky sú medzi Slovákmi používané a obľúbené. Nedávna novinka na slovenskom trhu v podobe ich elektronickej verzie ukázala, že zákazníci aj obchodníci na Slovensku dôverujú novým technológiám. Dôkazom je aj postupne rozširujúca sa komunita obchodníkov, ktorí vo svojich predajniach elektronické nákupné poukážky akceptujú. "Pod názvom eVoucher ponúkame už aj zákazníkom na Slovensku možnosť zakúpiť si elektronické nákupné poukážky. Okrem toho, že sú plnohodnotným ekvivalentom tradičných nákupných poukážok, zákazníkom poskytujú aj ďalšie benefity navyše," hovorí Laura Bertoldová, Head of Marketing myWorld Slovakia, prevádzkovateľa medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World na Slovensku. Tradičné nákupné poukážky v obvyklej papierovej či plastovej forme sa dajú použiť nielen pre vlastnú potrebu, ale je možné ich aj podarovať. Nevýhodou takýchto poukážok však je, že každý predajca vydáva vlastné, ktoré platia iba u neho. Zadovážiť si ich zákazníci musia u každého zvlášť. Oproti tomu eVoucher od Cashback World je možné zakúpiť na jednom mieste a platí u viacerých predajcov, ktorých počet postupne rastie. Momentálne eVoucher akceptujú v predajniach ZOOT, Martinus, Panta Rhei, Terno, Kraj, Decathlon, Bata, v kinách Cinema City a u online predajcov MALL a CEWE. Znamená to, že slovenskí zákazníci si tak môžu prostredníctvom eVouchera zakúpiť prakticky akýkoľvek druh tovaru podľa potreby. Aj zakúpenie eVouchera je veľmi jednoduché. Pre zákazníkov na Slovensku je dostupný ako funkcia v mobilnej aplikácii The Cashback App od nákupného spoločenstva Cashback World. "V Cashback App alebo prostredníctvom webovej stránky www.cashbackworld.com si ho môže každý, kto je členom Cashback World zakúpiť, zaplatiť a ihneď použiť na nákup, alebo ho poslať ďalej ako darček. Celý proces zaberie len pár sekúnd." Ďalšou veľkou výhodou je, že za každý takto zakúpený eVoucher zákazník dostáva tzv. Cashback, teda časť zaplatenej sumy sa mu vráti späť. Ďalej získava aj tzv. Shopping Points, za ktoré získa ďalšie výhodné zľavy. Pre využívanie všetkých výhod, ktoré nový eVoucher ponúka je potrebné, aby bol zákazník zaregistrovaný v nákupnom spoločenstve Cashback World. Registrácia je bezplatná a členstvo v Cashback World môžete získať online a taktiež osobne v jednej z partnerských predajní.

O Cashback World

Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World ponúka atraktívne nákupné výhody (Cashback a Shopping Points) zákazníkom, ktorí chcú ušetriť pri svojich nákupoch v celom svete použitím Cashback nákupnej karty v kamennej predajni alebo online. Okrem toho Cashback World ponúka firmám jednoduchý a inovatívny vernostný program, cez ktorý sa môžu stať členom nákupného sveta. Cashback World je v súčasnosti aktívny v 47 krajinách sveta. 11 miliónov jeho súčasných členov si užíva nákupné výhody u 120 000 obchodných partnerov na celom svete. Viac informácií je dostupných na www.cashbackworld.com.

Viac k témam: Cashback World, elektronické nákupné poukážky, nákupné poukážky
Zdroj: Webnoviny.sk - Zákazníci aj obchodníci vsádzajú na elektronické nákupné poukážky stále viac © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Slovensko

SOUL 1. februára (WebNoviny.sk) - Juhokórejský odvolací súd poslal bývalého guvernéra provincie Južný Čchungčchong na tri a pol roka za mreže v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho obťažovania jeho sekretárky. Zástupca súdu v Soule v piatok uviedol, že Ahna Hee-junga uznali vinného vo väčšine bodoch obžaloby. Muža pritom obvinili z obťažovania, sexuálneho napadnutia a zneužitia moci. Nižší súd v auguste oslobodil Ahna pre nedostatok dôkazov o zneužití jeho moci k donúteniu sekretárky, aby s ním mala sex. Politik vtedy vyhlásil, že sa na pohlavnom styku obaja dohodli.

Viac k témam: odsúdenie, sexuálne obťažovanie
Zdroj: Webnoviny.sk - Bývalého guvernéra provincie v Južnej Kórei odsúdili za sexuálne obťažovanie sekretárky © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Svet

OTTAVA 1. februára 2019 (WBN/PR) - Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír pokračuje v pracovnej ceste v kanadskej Ottave, kde sa stretol s vysokými predstaviteľmi kanadskej vlády. Počas rokovaní sa venovali predsedníctvu Slovenska v OECD, možnej spolupráci v oblasti inovácií vo finančných službách (FinTech, blockchain) ako aj témam protekcionizmu, globálnemu voľnému obchodu a férovému zdaňovaniu multinárodných korporácií. Moderné technológie sú stále viac každodennou súčasťou života. "Kanada môže byť pre Slovensko inšpiráciou v tom ako sa veci dajú robiť, obzvlášť v oblasti inovácií a digitalizácie ekonomiky," povedal na záver návštevy minister financií Peter Kažimír. "Rozhodli sme sa preto prehĺbiť spoluprácu práve v oblasti fintech a blockchain. Kanada je koniec koncov v prvej svetovej päťke krajín najlepšie pripravených na digitálnu revolúciu," dodal Kažimír. Stretnutie s ministrom diverzifikácie medzinárodného obchodu Jamesom Gordonom Carrom bolo venované príprave májového Ministerského stretnutia MCM OECD v Paríži, na ktorom bude minister Carr predsedať panelu venovanému práve digitalizácii. Minister Kažimír sa stretol aj s námestníkom ministra financií zodpovedného za agendu G7 a G20, Robom Stewartom. Spoločne sa venovali téme férového zdaňovania multinárodných korporácií, situácii globálnej migrácie pracovnej sily, regulácie finančných technológií ale aj zbieraniu dát verejnými inštitúciami za účelom lepšej a adresnejšej regulácie bankového sektora. V rámci návštevy sa minister Kažimír stretol aj s Michelle Remper, poslankyňou kanadského parlamentu a predsedníčkou parlamentnej skupiny kanadsko-slovenského priateľstva. Tlačový odbor Ministerstvo financií SR

Viac k témam: MF SR, Ministerstvo financií SR, OECD, Peter Kažimír
Zdroj: Webnoviny.sk - Kanada je pre Slovensko inšpiráciou © SITA Všetky práva vyhradené.

Published in Svet

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

K2 Tags

K2 Login

K2 Calendar

« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner