13. apríl 2024
Facebook
štvrtok, 02 november 2017 17:00

BSK: Manuál ako odvoliť správne

Written by 
Rate this item
(0 votes)

BRATISLAVA 2. novembra 2017 (WBN/PR) - Už túto sobotu sa na celom Slovenku budú konať Voľby do vyšších územných celkov, v ktorých si ľudia vyberajú predsedov a poslancov Zastupiteľstiev samosprávny krajov na nasledujúcich päť rokov. V Bratislavskom kraji si tak 4. novembra 2017 budú voliči vyberať  jedného zo 17 kandidátov na predsedu BSK a 50 poslancov z 356 kandidátov v 24 volebných obvodoch. Bratislavský samosprávny kraj zostavil pre vodičov zopár užitočných informácií. Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan SR a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia či výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu. Do každej domácnosti najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb obec doručila oznámenie o čase konania volieb, volebnom okrsku, volebnej miestnosti, stručnom spôsobe úpravy hlasovacieho lístka a povinnosti voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. V prípade ak takto nebolo oznámenie doručené, okrsok, do ktorého volič  patrí je možné zistiť buď na webovej stránke obce, alebo priamo telefonicky na miestnom či obecnom úrade. Po vstupe do volebnej miestnosti je nutné preukázať svoju totožnosť, pretože volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Svoju totožnosť preukazuje zapísaný volič občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov. Nezapísaného voliča dopisuje okrsková volebná komisia do zoznamu voličov na základe predloženého občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Po preukázaní totožnosti vydá okrsková volebná komisia voličovi 2 hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a 1 prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti) - čo potvrdí volič vlastnoručným podpisom. Volič v priestore na to určenom zakrúžkuje najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku). Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Následne vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Ak volič nezakrúžkuje ani jedného kandidáta alebo ak zakrúžkuje viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov zastupiteľstva alebo nezakrúžkuje ani jedného kandidáta pre voľby predsedu samosprávneho kraja, alebo ak zakrúžkuje viac ako jedného kandidáta pre voľby predsedu samosprávneho kraja, je hlasovací lístok neplatný. Ak sa stane, že volič nesprávne vyplnil hlasovací lístok, tak na jeho požiadanie mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Po odvolení volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku. V prípade porušenia volebného moratória je potrebné prostredníctvom predsedu okrskovej volebnej komisie alebo policajnej hliadky informovať Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. V prípade volebnej korupcie treba prostredníctvom predsedu okrskovej volebnej komisie, alebo priamo, informovať policajnú hliadku.

Viac k témam: BSK Bratislavský samosprávny kraj, Župné voľby do VÚC 2017
Zdroj: Webnoviny.sk - BSK: Manuál ako odvoliť správne © SITA Všetky práva vyhradené.

Read 170 times

Media

NULL

Image Gallery

NULL

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner